KURAN'A GÖRE DİN

KURAN’IN DİNİNİN KOLAYLIĞI

Kuran'ın Dininin Kolaylığı
Resim : Kuran’ın Dininin Kolaylığı

 

Kuran’ın sunduğu İslam’ı anlattığımız bazı kişiler, mezheplerin İslam’ı ile Kuran’ın anlattığı İslam arasındaki büyük farkı görünce; “Siz dini kolaylaştırıyorsunuz; din bu kadar kolay olur mu?” şeklinde eleştiriler yapmakta, Kuran’ın anlattığı İslam’ı savunanları nefsanilikle ve dini kendi rahatlarına uydurmakla suçlamaktadırlar. Fakat bu itiraz tarzlarıyla bir kez daha Kuran’ın ayetlerinden habersiz olduklarını göstermektedirler. Çünkü Kuran’a göre dinimiz aynen Hz. İbrahim’in dini gibi kolaydır, güçlüklerden arınmıştır:

 

… Allah sizi seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, aynı atanız İbrahim’in dininde olduğu gibi…

22-Hac Suresi 78

 

ALLAH YERİNE KONUŞANLAR

 

Kitabımızda din adına uydurulanların birçok örneği bulunmaktadır. Allah adına konuştuğunu iddia ederken, aslında Allah’ın yerine konuşmuş olan mezhepçiler, Allah’ın rahmeti olan dini, birçok hususta Allah’ın cezası gibi göstermişlerdir. Allah’ın insanın yaratılışına uygun olduğunu söylediği dini; hem insanla, hem mantıkla, hem bilimle, hem insafla çelişir bir şekilde tarif etmişlerdir. Bu kişilere göre Allah’ın rahmetini anlatmak dini yozlaştırmaktır. Kuran’daki 114 adet Besmele ile ve daha yüzlerce ayet ile Allah’ın merhameti anlatılır. Kuran’ın en temel mesajlarının başında, Allah’ın rahmetinin anlaşılması gelir. Mezhepçi yaklaşım ise Allah’ın bize rahmetinin neticesi olan kolaylıkları anlatmamızı “dinde yozlaştırma” diye takdim eder. Allah’a iftira olarak kendi uydurdukları zorlukları ise “takva, dine titizlik” olarak satmaya kalkar. Bu kafa, sunulan dinin kolay olmasıyla alay ederken, aslında Kuran’ın ayetlerinde geçen bir ifade ile alay ettiğinin farkına varmaz. Kuran’ı sadece musikisi için dinlemeye alışanlar o kadar çoktur ki, ayetlerde geçen bu açık manalar onlara hep kapalı kalmıştır.

 

…Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez…

2-Bakara Suresi 185

 

İnsan zayıf olarak yaratılmış olduğundan Allah size hafiflik getirmek istiyor.

4-Nisa Suresi 28

 

Mezhepçiler “Kuran öyle yüce, öyle mübarek bir kitaptır ki; bizim gibi aciz insanlar, Kuran’ı ne kadar uğraşsa anlayamazlar” şeklinde izahlarla, ilk bakışta Kuran’ı övüyormuş gibi görünseler de, aslında insanları Kuran’dan uzaklaştırmaktadırlar. Kuran’ı insanlar anlayamayacaksa, Kuran niye vahyedildi? Niye Kuran insanlara hitaplarla dolu? Niye Kuran üç-beş insana değil de herkese hitap etmektedir? Kuran’ı anlaşılmaz kılmak isteyenlerin, “Kuran’ı anlamak zordur, hatta imkânsızdır” diyenlerin hesabı tabii ki başkadır. Kuran anlaşılmaz olunca kitleler, mezhepçilerin imamlarına ve şeyhlerine teslim olacaktır. Çünkü bunlara göre Kuran anlaşılmazdır ve zordur ama imamlar ile şeyhler anlaşılabilir, bunlar rehber edinilerek doğru yol bulunabilir.

Kuran anlaşılmaz ve zor kabul edilince, ilkel Emevi uydurmaları ve Abbasi eklemelerinin dinin bir bölümü olup olmadığı da sorgulanmayacaktır. Çünkü tüm bu ilkel eklemeler ancak Kuran’ın hakemliği ile çöpteki layık oldukları yerleri bulabilir. Kuran’ın anlaşılmaz ve zor olduğunun ilanıyla, Kuran’ın hakemliği elinden alınıp mezheplere verilince, mezheplerin bizzat kendisi olan Emevi-Abbasi patentli çelişkiler ve zorluklar, halk üzerindeki hegemonyalarını devam ettirecektir. Kuran’ın anlaşılması için birçok ayet vardır. Sırf aşağıdaki ayet, aynı surede dört kez tekrarlanmaktadır:

 

Andolsun ki biz Kuran’ı öğüt almanız için kolaylaştırdık. Öğüt alacak yok mu?

54-Kamer Suresi 17, 22, 32, 40

 

Kuran'la Aramıza Örülen Kalın Duvarlar
Resim : Kuran’la Aramıza Örülen Kalın Duvarlar

KURAN’LA ARAMIZA ÖRÜLEN DUVARLAR

 

Kuran birçok cahil bedeviye de, birçok bilgine de hitap etmektedir. Kuran, tüm insanların rehberidir. Yukarıdaki ayetten anlayacağımız gibi Kuran insanların öğüt alması için kolaylaştırılmış bir kitaptır. İnsanlar anlamadıkları kitaptan nasıl öğüt alabilir? Anlaşılamayan bir kitap nasıl rehber olur? Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu iddia etmek, tüm bu ayetlerle ters düşmektir. Bu iddiaların sahipleri, Kuran ile insanlar arasına duvar örmekte ve kendi ilmihal kitaplarını Kuran’ın yerine koymaktadırlar. Bunlara göre Kuran’ı herkes anlayamaz ama ilmihal kitaplarını anlamakta bir sorun yoktur. Bunu yaparken de Kuran’ı sözde yüceltmektedirler!

Bu mezhepçi zihniyete, günümüzde çok satan ve bedava da dağıtılmış olan “Tam İlmihal Saadeti Ebediye” kitabından örnek vermek istiyoruz. Kitabın yazarı Hüseyin Hilmi Işık, Kuran’ı anlamaya çalışanlara şu uyarıları yapar: “Seyyid Abdülhakim Efendi, kuddise siruh buyurdular ki: İbadet, emirleri yapmak demektir. Kuran-ı Kerim’i, hutbeyi okumak ibadettir. Bunların manasını anlamak emir olunmadı. Bunları anlamak ibadet değildir. Kuran-ı Kerim’i anlamak için yetmiş iki yardımcı ilmi ve sekiz temel ilmi öğrenmek lazımdır. Ancak bundan sonra Kuran-ı Kerim’i anlamaya istidad hasıl olup, Cenab-ı Hak nasip ederse anlayabilir. Herkes anlamalıdır demek, dine müdahale etmek demek olur. Kuran-ı Kerim’i anlamak için istidadı çok olan on sene, orta olan elli sene çalışmak lazımdır. Bizim gibi az olanlar ise yüz sene de çalışsak anlayamayız. Şeriatte ilim diye faideli bilgilere denir. Faideli ilim Saadeti Ebediyye’yi elde etmeye yani Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan ilimdir ki bunlara İslam bilgileri denir.”
Yukarıdaki alıntıyı yaptığımız “Saadeti Ebediye” kitabını okuyanlar, bizim eleştirdiğimiz zihniyetin bir örneğini göreceklerdir. Alıntımızı dikkatle okuyanlar, Hüseyin Hilmi Işık’ın Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu ispatlamak için gayretini; “Sizin ne haddinize düşmüş Kuran’ı anlamak” dediğini kavrayacaklardır. Bu arada Işık, kişileri kurtaracak olanların “faideli bilgiler” olduğunu söyleyerek, Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu açıkladıktan sonra başvurulacak kaynağa işaret eder. “Faideli bilgiler” tamlamasının Hüseyin Hilmi’nin kitabı “Saadeti Ebediyye” ismiyle aynı cümlede geçişi, Kuran’ın yerine neyin okunması gerektiği konusunda herhalde kitleleri aydınlatacaktır!

Kendi kutsallarını rehber, Kuran’ı musiki kitabı yapanlar, içine düştüğümüz durumun baş sebebidir. Cehalet, ilkellik, taklitçilik, akıldan feragat hep bu zihniyetin alametleridir. Bunlar “Yüz sene uğraşsak da Kuran’ı anlayamayız” diyecek kadar sahte tevazu yaparlar fakat sonra Kuran’ın yerini alacak, anlaşılır rehber kitaplar yazarlar!

 

Çöldeki Bedeviler ve Çadır
Resim : Çöldeki Bedeviler ve Çadır

ÇÖLDEKİ BEDEVİ KURAN’I 72 + 8 İLİMLE Mİ ANLADI?

 

Işık’a göre Kuran’ı anlamak ibadet değildir ve ortalama kapasiteli biri Kuran’ı elli senede anlayabilir. Bir yazar “Elli senelik emeğin karşılığı ibadet olmazsa, emeğin kendisi de ibadet olmaz” diyerek, bu elli seneyi kimin, niye geçireceğini sorgulamaktadır. Aynı yazar, şeyhlerin sohbetini dinlemeyi ibadet sayanların, nasıl olur da Kuran’ı anlamayı ve bunun için gayret etmeyi bir ibadet olarak kabul etmediklerine şaşırmakta ve şöyle demektedir: “Hazretler zahmet edip Kuran’a baksaydılar, Kuran’ı anlamak için böyle bir ilimler listesinin olmadığını göreceklerdi. Ama ne hadlerine! Kuran’ı anlamaları mümkün değil ki! Kuran ümmi olarak tanımladığı bir topluma direkt olarak hitap ediyor. Mekkeliler konuştukları dille gelen Kuran’dan öğüt alıp hidayete ermeleri için hiç de 72+8 ilmi bilmek zorunda değillerdi. Hazretler, Kâinat’ın Yaratıcısı’nın kendi kelamını kolaylaştırdığı konusundaki sözlerine güvenseydiler, kısacası Kuran’ı anlayabileceklerine ihtimal verseydiler, Allah’ın izniyle anlayabilirlerdi. Ne var ki Kuran’ı anlayamayacaklarına dair verdikleri ilk şeytani kararla, zaten kendilerini layık oldukları anlayışsızlığa mahkûm etmişlerdir. Şunu belirteyim ki; ‘Kuran’ı anlamıyorum’ demek başkadır, ‘Anlayamam’ demek başkadır. Hele hele kendisi anlamadığı için başkalarını da anlamamaya çağırmak çok daha başkadır. Birincisi cehalet, ikincisi delalet, üçüncüsü ise ihanettir.”

Kuran’ı zor ve anlaşılmaz olarak gösterenlerin gerçek niyetinin Allah ile kul arasına şeyh, mezhep imamı, hadisçi, fıkıhçı gibi vasıtalar koyup bunları başvuru kaynağı yapmak olduğunu gördük. Oysa Kuran’ın geliş sebeplerinden biri Allah ile insanlar arasına konan putları, ilahları, rahipleri, ruhbanları, kutsallaştırılmış insan sınıflarını atmaktır.

 

Haberin olsun katıksız din yalnızca Allah’a aittir. O’ndan başkasını veli edinenler şöyle derler: “Biz bunlara, bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” Elbette Allah ayrılığa düştükleri konularda aralarında hükmedecektir. Şüphesiz Allah hiçbir yalancı kâfiri doğruya eriştirmez.

39-Zümer Suresi 3

 

Ayette de görüldüğü gibi Allah’la aralarına aracılar koyanlar, bu aracılığı Allah’a yakınlaşmak için kullandıklarını iddia etmektedirler. Fakat Allah, katıksız dinin yalnızca kendisine ait olduğunu söylemektedir. Bu iddia sahiplerinin mazeretlerini kabul etmemektedir. Allah’ın kitabı olan Kuran’ın yanına insanların yazdığı kitapları koyarak dinde reform yapmış olanlar, dinin katıksız şekilde Allah’a ait olmasının gerekliliği ile çelişirler. Kuran tüm insanlığa hitap eder, eğer anlaşılmaz olsaydı, anlayacak olan birkaç mezhep imamına hitap etmesi gerekmez miydi? Elbette Kuran anlaşılırdır. Uydurulmuş din ise zorluklarla ve paradokslarla doludur.

 

MEZHEPÇİ KADIN VE BEYE GÜNDELİK HAYAT TAVSİYELERİ

 

Mezhepçi gelenekçi anlayışın tarif ettiği yapıda, bir karı-kocanın nasıl bir hayat yaşamalarının ideal olduğunu çok kısaltarak anlatmaya çalışalım. Bu karı-kocanın sabahtan akşama bazı işlerinde gözetmeleri gereken sünnet, sevap, helal ve haramların mezhepçi zihniyete göre neler olduğuna örnekler vererek mezheplere göre ideal yaşam tarzını sunmaya çalışalım. Böylece Kuran’ın kolay dini ile uydurulan detaycı, zor dinin farkını bir kez daha kavrayalım.
Mezhepçi bey ile mezhepçi kadın uyandıklarında sağ ayak ile yataklarından kalkmalıdırlar. Hayırlı işler sağ, hayırsız işler sol ayakla yapılır. Birazdan eğer birisi tuvalete girecekse sol ayakla girer. Tuvalete başı kapalı girmekte sevap vardır. Tuvalette iken konuşulmaz, eğer biri tuvaletin dışından soru sorarsa, bu münasebetsize cevap vermemek daha uygundur. Eğer evdeki tuvalet alafrangaysa, bu tuvaleti yıktırıp alaturka yaptırmak daha uygundur. Erkekler ayakta küçük tuvalet yapmak gibi uygunsuz hareketlerden kurtulmalı, oturarak küçük tuvaleti yaparak sünnet sevabı kazanmalıdırlar. Eğer çiftimizden biri yıkanacaksa, en azından belinde peştamalla yıkanması gerekir. Çünkü kişi, tek başına tuvalette iken bile avret yerini kapalı tutmaya çalışmalıdır. Her ne kadar insanlar görmüyorsa da, melekler insanları görür; meleklerden utanmak lazımdır. Yıkanırken önce sağ omuza, sonra sol omuza su dökmek gibi sıralara uyulmalı ve kitaplarda yıkanma ile ilgili yazılan Arapça dualar ezberlenip okunmalıdır. Dişleri temizlemek için misvak kullanılmalıdır. Bu arada dişlere iyi bakılmasında fayda vardır. Çünkü kimi âlimlere göre dişe dolgu yapılırsa boy abdesti olmaz, kişi cenabet gezer. Bu yüzden dişin çürümesi, komple dişi çektirip dişsiz kalmayı veya çıkmalı takma dişler taktırmayı gerektirecektir. Çıkmalı takma dişler boy abdesti alırken çıkarılıp, bunların altı ıslatılmalıdır, yoksa kişi cenabet gezmeye devam eder.
Namaz kılınacaksa sarık takıp yetmiş kat sevap kaçırılmamalıdır. Sarığın yedi metre olması daha uygundur. Giyilecek elbiseler yeşil, siyah veya beyaz olmalıdır. Sarı veya kırmızı giymemek gerekmektedir. Çiftimiz yemeğini yer sofrasında yemeli, sonradan çıkma masa tipi uyduruk şeylerde yememelidir. Yer sofrasında sağ ayak dikilir, sol ayak alta alınıp oturulur. Yemek tek bir kap ortaya konularak yenilir. Yemekte çatal, kaşık gibi aletlerden kaçınılmalıdır. En sevap yemek yeme şekli üç parmakla olur. Bu üç parmak bile bellidir: Baş, işaret ve orta parmaklar. Yemeğe tuz ile başlamak iyidir. Yemekte su içilirse üç nefeste içilmeye gayret edilmelidir. Yemek kesinlikle sağ elle yenmelidir. Sol elle yenilenleri şeytan yemiş olur. Yemek bitince üç parmak, başparmaktan ortancaya doğru yalanır, bu da sünnettir. Eğer kişi kendi parmaklarını yalamaz yanındakine yalatırsa bu da sünnettir. Böyle sünnetleri kaçırmamak lazımdır. Aynaya bakmak sünnettir. Erkek aynaya bakıp sakalının bir tutamı geçip geçmediğini kontrol etmeli, sakalı bir tutamı geçtiyse kesmelidir. Sakalı bir tutamdan az kesmek düşünülemez, değil ki pasparlak olmak. Erkeğin gözüne sürme çekmesi, saçlarını yağlayıp ortadan ayırması da hep sevap getiren fiillerdir.
Kadın ise saçını uzatmalı, kesinlikle kesmemelidir. Kadınların kaşını aldırması çok büyük günahtır. Kadın evden çıkacaksa yanında kocası, kardeşi gibi mahremi olmadan 90 km’den fazla gitmesinin haram olduğunu unutmamalıdır. Aslında kadın için en iyisi mümkün olduğunca dışarı çıkmadan evde oturmaktır. Fakat dışarı çıkacak olursa koku sıkmasının haram olduğunu unutmamalıdır. Kadın için en iyisi komple örtünmesi, peçe takıp eldiven giymesidir. Hatta kadının kestiği tırnakları bile kadından bir parça sayıldığı için bunları yabancı bir erkeğe göstermeden toprağa gömmesi gerektiğini birçok mezhep âlimi söylemiştir.
Televizyonun seyredilip seyredilemeyeceği tartışmalı bir konu olduğu için eve hiç televizyon almamak en iyisidir. Çünkü resim haramdır. Televizyondaki görüntüler, resimlerin arka arkaya geçişi olduğu için bunun da haram olduğunu iddia edenler vardır. En azından mezheplere göre bunun şüpheli olduğu kesindir. Mezheplere göre ise şüpheli şeyleri terk etmek en isabetli davranıştır. Radyo dinlemek de çok tehlikelidir. Müzik, telli sazlar, hele hele kadın sesi haramdır. Radyoda sürekli bunlar çıkacağı için mezhepçi çiftimizin bunları eve sokmaması gerekir.
Eğer çiftimiz cinsel ilişkiye girmek isterse çırılçıplak bir şekilde bunu yapmanın meleklere karşı utanmazlık olduğunu unutmamalıdırlar. Mümkünse yorgan tipi bir örtünün altında, birbirlerinin cinsel organlarına bakmadan cinsel ilişkiye girmeleri gerekmektedir.
Eve girerken de, çıkarken de sağ ayak kullanılmalıdır. Eve meleklerin girmesini engelleyen köpek kesinlikle sokulmamalıdır. Evdeki yataklar ve oturma grupları hep yerin üstünde olmalı, ayaklı olanlarından sakınılmalıdır. Uyurken abdestli uyunmalıdır. Çünkü abdestli ölenin şehit olacağı söylenmektedir. Uyurken sağ el başın altına alınıp, sol el salınacak ve sağ tarafın üstüne yatılacaktır. Yüzükoyun yatan çiftler birbirlerini ve çocuklarını uyandırıp düzeltmelidirler…

 

Mezheplerin sunduğu sistem yaşanmaz bir sistemdir.
Resim : Mezheplerin sunduğu sistem yaşanmaz bir sistemdir.

EKSİĞİ ÇOK, FAZLASI YOK

 

Bu çifte, mezheplerin ve geleneklerin sunduğu dinin tüm tavsiyelerini sıralamak için ayrı bir kitap yazmamız gerekirdi. Fakat bu örnekler bile Kuran’a kıyasla mezheplerin dininin ne kadar zor, karmaşık, yaşanmaz bir sistem olduğunu göstermeye yetmektedir. Bu izahların hepsinin mezhepçi kitaplarda, mezhepçi açıklamalarda yeri vardır. Bu örneklerin eksiği bir hayli çok, fazlası ve abartısı hiç yoktur. Mezheplerin sunduğu sistem yaşanmaz bir sistemdir. Bu halleriyle birçok mezhepçi, ruhbanlık uydurup, ona da uymayan Hıristiyanlara benzemektedirler:

 

Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil’i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet oluşturduk. Uydurdukları ruhbanlığı biz onlara gerekli kılmamışken, Allah rızası için uydurdular. Ama buna da gereği gibi uymadılar.

57-Hadid Suresi 27

 

Mezhepçiler, insanın her saniyesini dolduran, rahat bir banyo bile yapamayacağı bir sistem oluşturmuşlar ve bunu da “din” diye ne yazık ki birçok insana yutturmuşlardır. Fakat Allah’ın gerekli kılmadıklarıyla dolu bu zorlukların sistemine mezhepçilerin birçoğu bile uyamamaktadırlar. Yalnız ve yalnız Kuran din yapılıp, Kuran dışı kaynaklar reddedilip, Kuran’ın yeterliliğine güvenilmeden bu sorunlar çözülemez. Başarı bu en kolay, en mantıklı yoldadır.

 

Allah kimseye gücünü aşan bir sorumluluk yüklemez.

2-Bakara Suresi 286

 

Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz.

5-Maide Suresi 6

Seni en kolay olanla başarılı kılacağız.

87-Alâ Suresi 8

 

Bir cevap yazın