HADİSLERİN ÇELİŞKİLERİ

HADİS – HADİS ÇELİŞKİLERİ

Kuran Korunmuştur
Resim : Kuran Korunmuştur

 

Bir evvelki bölümde görüldüğü gibi Allah, Kuran’ın korunduğunu ve içinde çelişki olmadığını söylemektedir. Allah, Kuran’ın çelişkisiz olmasını, Kuran’ın kendi tarafından vahyedildiğine delil gösterir. Buradan, dinin kaynağının, çelişkisiz ve korunmuş olması gerektiği sonucu da çıkar. Bu mantıktan hareketle 6. bölümde, hadislerin Kuran ayetleriyle çeliştiklerini ortaya koyup, hadislerin dinin kaynağı olamayacağını gösterdik. Bu bölümde ise hadislerin kendi aralarındaki çelişkilerini de gösterip; hadislerin çelişkili ve korunmamış olduklarını, dolayısıyla dinin kaynağı olamayacaklarını bir de bu yönden gözler önüne sereceğiz. Böylece hadis kitaplarında, doğru ile yalanın ayırt edilemeyecek şekilde karıştıklarını bir kez daha anlayacağız. Herhangi bir hadis Kuran, başka bir hadis veya mantıkla çelişmiyorsa dahi zandır. Din ise aşağıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi “zan” üzerine bina edilemez.

 

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar.

6-En’am Suresi 116

Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Doğrusu zan gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilendir.

10-Yunus Suresi 36

Ey iman edenler! Zandan çok sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır.

49-Hucurat Suresi 12

 

Ayetlerden insanların çoğunluğunun zanna uyduğunu fakat bunun bir şey ifade etmeyeceğini görüyoruz. Dini hükümleri hadislere bina etmeye çalışmak, dini “zan” gibi çürük bir temele bina etmektir. Oysa elimizde Kuran gibi her açıdan mucize, korunmuş, çelişkisiz, sapasağlam bir temelimiz vardır. Şimdi de aşağıda vereceğimiz on örnekten hareketle hadislerin kendi aralarındaki çelişkilerini ortaya koyup, başından beri söylediğimiz gibi hadislerin güvenilmezliğini ve dolayısıyla dinin temeli olamayacaklarını farklı bir açıdan görelim:

 

 

Kan bağışı yapmak hayat kurtarır
Resim : Kan bağışı yapmak hayat kurtarır

1- ORUÇLU İKEN KAN ALDIRILIR MI?

1. Çelişik Hadis: “Kan aldırmak, yapanın da yaptıranın da orucunu bozar.”

Tirmizi Oruç 60; Ebu Davud Oruç 28; Buhari Oruç 32

2. Çelişik Hadis: “Peygamberimiz oruçlu iken kan aldırmışlardır.”

Ebu Davud Oruç 29-30; Tirmizi Oruç 59; Buhari Tıp 11

Kan vermek
Resim : Kan vermek

Peygamberimiz eğer kan aldırmanın orucu bozduğunu söyleseydi, hiç şüphesiz kendisi kan aldırmazdı. Üstelik Kuran’da orucu; yemek, içmek ve cinsel ilişkinin bozduğu geçer. Yani birinci çelişik hadis, ikinci hadisle olduğu gibi Kuran’la da çelişmektedir. Fakat “en doğru” denen altı hadis kitabının üçünden yaptığımız bu alıntılar, çelişik hadislerin “en doğru” kabul edilen kitaplara bile girdiğinin bir delilidir.

Tuvalet Hangi Yöne Yapılır ?
Resim : Tuvalet Hangi Yöne Yapılır ?

 

2- TUVALET HANGİ YÖNLERE KARŞI YAPILABİLİR?

1. Çelişik Hadis: “Gerek küçük, gerek büyük tuvaletinizi yaparken kıbleye dönmeyin.”

Hanbel 3/12

2. Çelişik Hadis: “Peygamberimiz birtakım insanlar küçük ve büyük tuvaletleri için kıbleye dönmeyi hoş karşılamadıklarından, bu bidatı (hurafeyi) kaldırmak için tuvaletini kıbleye doğru yaptırdı.”

Buhari 4/11

 

Bir hadiste kıbleye karşı tuvalet yapmanın hurafe olduğu anlatılırken; diğer bir hadiste ise Peygamberimiz “hurafe uygulayıcısı” olarak gösterilmiş oluyor. Görüldüğü gibi hadisleri Peygamberimiz’e atfetmek aslında ona iftira etmek demektir.

 

3- ORUÇLU İKEN HANIM ÖPÜLÜR MÜ?

1. Çelişik Hadis: “Peygamber oruçlu iken hanımlarını öptü.”

İbn-i Kuteybe, Hadis Müdafaası

2. Çelişik Hadis: “Oruçluyken hanımını öpenin durumu sorulduğunda Peygamber ‘Orucu bozulmuştur’ dedi.”

İbn-i Kuteybe, Hadis Müdafaası

 

Bu hadisler aslında İbn-i Kuteybe’nin dışında kütübü sitte denilen meşhur altı hadis kitabında da vardır. Fakat bu hadislere, İbn-i Kuteybe’nin, çelişik ve mantıksız hadisleri zorlama yorumlarla kurtarmak çabasından ibaret olan eserinde de rastlayabilirsiniz. Eğer hadislerin mantıksızlığını ve çelişikliğini bu hadisleri savunan birinin eserinden öğrenmek istiyorsanız size İbn-i Kuteybe’nin “Hadis Müdafaası” kitabını tavsiye ederiz. Bir hadise göre Peygamber oruçlu iken hanımını öpüyor, diğer hadis oruçlunun öpüşemeyeceğini söylüyor. Belli ki bu hadislerden en az biri uydurmadır. İkisini de doğru o

larak kabul etmek; Peygamber’i, ne yaptığını bilmez, çelişkili hareketleri ve tavsiyeleri olan bir kişi gibi göstermektir. Bu yüzden Peygamberimiz’e en büyük iltifat hadisleri bir kenara bırakıp din adına yalnız Kuran’ı esas almakla olur.

 

4- BİR NAMAZ İKİ KERE KILINIR MI?

 

1. Çelişik Hadis: “Biriniz evinde namazı kılar da sonra namaz kılmakta olan imama yetişirse, onun arkasında namaza dursun. İkinci kıldığı onun için nafile olur.”

İbn-i Kuteybe, Hadis Müdafaası

2. Çelişik Hadis: Bir namazı günde iki defa kılmayın.”

Ebu Davud 2/56

İkinci hadis hem birinci hadisle, hem de Kuran’la çelişir. Kuran’da namaz kılmak övülmüştür. Fazladan kılınan namazın ne zararı olabilir? Kimi durumlarda, kılınacak olan bir namazın kılınmamasına neden olacak bu hadis, kişilerin Allah’ı daha çok anmasını engellemektedir.

 

5-KÜÇÜK TUVALET NASIL YAPILIR?

 

Küçük Tuvalet Nasıl Yapılır ?
Resim : Küçük Tuvalet Nasıl Yapılır ?

1. Çelişik Hadis: “Kim size Peygamberimiz’in ayakta küçük tuvaletini yaptığını söylerse inanmayın.”

Süneni Nesai 1-2/25

2. Çelişik Hadis: “Peygamberimiz bir kavmin süprüntüsüne varıp ayakta küçük tuvaletini yaptı.”
Buhari 1/167

 

 

Birinci hadisin anlattığı ve Kuran’da bahsedilmeyen bu uygulamanın, aslında dinsel bir anlam yüklenerek tartışılmasına hiç gerek olmamasına rağmen, geleneksel İslam anlayışında, sevap getiren bir uygulama gibi sunulduğunu görüyoruz. Peygamberimiz’in küçük tuvaleti ayakta yapmayı yasakladığı söylenen uydurmalardan dolayı bazı kişilere rahatsızlık vermesi muhtemel olan oturarak tuvalet yapmaya “sünnet” denmiş ve bundan sevap umulmuştur.

 

Su Nasıl İçilmeli
Resim : Su Nasıl İçilir ?

6-SU NASIL İÇİLİR?

1. Çelişik Hadis: “Peygamber ayakta su içilmesini yasakladı.”

Ebu Davud 4/No:3717

2. Çelişik Hadis: “Peygamber’i sizin benim gibi ayakta su içerken gördüm.”

Ebu Davud 4/No:3718

Ayakta Su İçilir Mi ?
Resim : Ayakta Su İçilir Mi ?

 

Bu örnek hadislerdeki birinci hadis, kendisiyle çelişen ikinci hadis de olmasına rağmen daha çok itibar görmüştür. Günümüzde de geleneksel İslami yaklaşımı benimseyenlerin, suyu oturarak ve üç yudumda içtiklerini ve bundan da sevap beklediklerini görebiliriz.

 

7-AYBAŞILI KADIN CAMİYE GİREBİLİR Mİ?

 

1. Çelişik Hadis: “Peygamberimiz caminin bahçesine girerek şöyle dedi: ‘Şurası muhakkak ki cami ne cenabete, ne aybaşılıya helal değildir.’”

Müslim, Hayz 11; Ebu Davud, Taharet 104; Tirmizi, Taharet 101; Süneni Nesai, Hayz 18

 

2. Çelişik Hadis: “Peygamber’in hanımı anlatıyor: ‘Peygamberimiz, bizden biri aybaşılı olduğu halde, onun kucağına başını koyar ve Kuran okurdu. Bizden birimiz aybaşılı iken camiye gidip Peygamber’e bir şeyler götürürdük.’”
Süneni Nesai, Hayz

 

Bir hadise göre aybaşılı kadın camiye girebilirken, diğer hadise göre aybaşılı kadın camiye giremez. (Aybaşılı kadının ibadetlerden nasıl alıkonduğunu 35., 36. ve 21. bölümlerde inceleyeceğiz.)

 

8-HACDA İHRAMLI OLAN EVLENEBİLİR Mİ?

 

1. Çelişik Hadis: “Peygamber Meymune ile evlendiği zaman her ikisi de ihramlıydı.”

Süneni Nesai, 5-6/179

 

2. Çelişik Hadis: “İhramlı olan bir kişi (hacda olan) ne evlenebilir, ne kız isteyebilir, ne de başkasının nikahını kıyabilir.”

Nesai 5,6/249

 

Hacda Evlenilir Mi ?
Resim : Hacda Evlenilir Mi ?

 

Bu da sayısız çelişkili ifadelere başka bir örnektir.

 

9-ERKEKLERİN BALDIRI GÖZÜKEBİLİR Mİ?

 

1. Çelişik Hadis: “Baldırları açık olan bir sahabeye Peygamberimiz rastlamış ve ‘Baldırlarını ört. Baldırlar da avret yerlerindendir’ demiştir.”

Tehzibut Tezhip 2/69

 

2. Çelişik Hadis: “Peygamberimiz evde baldırları açık yan üstü yatıyorlardı. Ebu Bekir izin istedi Peygamber hiç istifini bozmadan izin verdi. Ömer istedi aynı şekilde ona da verdi.”

Hanbel 1/71

 

Hadislerden birine göre baldırları örtmek gerekir. Diğer hadiste ise Peygamberimiz’in yanına birileri gelmesine rağmen baldırlarını örtmediği görülür. Nitekim bazı mezhepler birinci hadisi alıp erkeklerin dizle göbek arasını örtmelerinin farz olduğu şeklindeki bir uydurma hükmü dine sokmuşlardır.

 

10-ÖLÜ HAYVANIN DERİSİ NE OLACAK?

 

1. Çelişik Hadis: “Peygamberimiz ‘Deri işlendi mi temiz olur’ dedi. Sonra ölü bir koyuna rast geldi ve ‘Onun derisinden faydalansanıza’ dedi.”

Buhari 72/30

 

2. Çelişik Hadis: “Peygamberimiz ‘Ölü hayvanın ne derisinden ne de sinirinden faydalanınız’ dedi.”
Hanbel 4/310,311

 

Kuran’a göre hayvan leşi yemek haramdır. Leşin derisinin haramlığına dair Kuran’da bir ifade yer almaz. Bu konuda alıntıladığımız iki hadisten birine göre leşin (ölü hayvanın) derisi kullanılamaz, diğerine göre ise kullanılabilir.

 

Elimizde çelişkisiz Kuran varken, çelişkiler yığınına dönmüş hadislerden dini hüküm öğrenmeye kalkmak bizi Kuran’dan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Allah’ın elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed, ahirette toplumundan şu şekilde şikâyetçi olacaktır:

 

Elçi de şöyle der “Ey Rabbim, benim toplumum bu Kuran’ı devre dışı tuttular.”

25- Furkan Suresi 30

 

Bir cevap yazın